Интермес

ОИК – Плевен отказа да прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник Методи Петков

27.10.2016 11:27

27.10.oik

В ОИК – Плевен е постъпило уведомление от Председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев, с което се информира, че общинският съветник Методи Васков Петков не е участвал в общо 4 заседания на местния парламент, съобщават от комисията. С уведомлението е представено копие от молба на общинския съветник Методи Петков, подадена до Председателя на Общински съвет – Плевен от дата 25.08.2016 г., с която го уведомява, че му се налага да отсъства по уважителни причини, съгласно чл. 30, ал. 4, т.5 от ЗМСМА.
С подаденото уведомление председателя на Общински съвет – Плевен прави искане ОИК да се признесе по компетентност за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Методи Васков Петков, за неучастието му в общо 4 (четири) заседания към датата на подаване на уведомлението, на основание чл. 30, ал. 4, т.5 от ЗМСМА.
След запознаване с подаденото уведомление от Председателя на Общински съвет – Плевен и приложената към него молба от общинския съветник Методи Васков Петков, ОИК – Плевен намира, че в конкретния случай не следва да се прекратяват предсрочно пълномощията на този общински съветник. Визираните хипотези в текста на чл. 30, ал. 4, т. 5 уреждат възможностите за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в случай, че не е уведомил председателя на общинския съвет за неучастието си в неговите заседанията по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината. От представените материали от страна на Председателя на Общински съвет – Плевен, не може да бъде направен обоснован извод, че на към датата на подаване на уведомлението са налице законовите предпоставки за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Методи Васков Петков – 3 ( три ) последователни неучастия в заседания на Общински съвет Плевен или общо 5 (пет) в календарната година.
Този извод дава основание на ОИК – Плевен, че не следва да се изпраща писмено уведомление на общинския съветник по реда на чл. 42, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за постъпилите документи и за възможността му да направи писмено възражение пред комисията в три дневен срок, тъй като тези документи нямат стойност на документи по смисъла Раздел I, т.2, под т. 2-1, б. „и” от Решение 2901/05.11.2015 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1 от Изборния кодекс, чл. 30, ал. 6, 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Раздел I, т.2, под т. 2-2 от Решение 2901/05.11.2015 г. на ЦИК, ОИК – Плевен отказва да прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник Методи Васков Петков. Решението може да се обжалва пред Административен съд-Плевен на основание чл. 30, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 7-дневен срок.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: