Близо 15 000 човека са посетили НАП – Плевен от началото на 2016-а във връзка със здравните им осигуровки

06.10.2016 9:40

3.12.nap

Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) се внасят ежемесечно по банковата сметка за здравноосигурителни вноски. При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица могат да заявят кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват като попълнят и подадат „Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.“
Заявлението се подава в съответния офис на НАП на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията. Единствено в случай на подадено такова заявление преди внасянето на тези вноски, разпоредбите на чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат, а именно при погасяване на задълженията от един вид е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение. Всяко наредено плащане, срещу което има задължение, се свързва автоматично без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане.
Образецът на документа „Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г.“ може да бъде изтеглен от сайта на НАП www.nap.bg, секция » За граждани » Документи – осигуряване » Декларации, свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица.
От началото на годината над 14 800 физически лица са посетили отдел „Услуги за клиенти“ в плевенския офис на НАП за изясняване на здравно осигурителния си статус. Месечната вноска за здравно осигуряване за безработните е в размер на 16,80 лева и се внася по сметка на републиканския бюджет, като за невнесени в срок осигуровки се дължи лихва.
Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус, възстановяване на здравни права, както и друга информация, гражданите могат да получат на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор, както и в Офиса на НАП в Плевен, на адрес ул.”Дойран” № 43, етаж 4 в салона за „Услуги за клиенти“ или на телефон 064/898 336.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: