Водеща фирма от Плевен осигурява работни места по Европейски проект

12.09.2016 8:58

krastev1

На 12.08.2016 г. в град Плевен в производствената база на „ФУУД ДИСТРУБУШЪН”
ООД беше даден стартa на Проект „Равен достъп до заетост, повишени компетенции и
съвременно оборудвани работни места” по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0008-
С01, схема «Ново работно място 2015» на Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zname-1

Бюджетът на проекта е на стойност 128 469,00 лева и е за 15месеца от 12.08.2016г. до
12.11.2017г. като в него са застъпени следните дейности:
– Администриране, организация и управление на проекта;
– Публичност, информираност и визуализация;
– Предоставяне на заетост на безработни и/или неактивни лица на пазара на труда;
– Оборудване на новите работни места;
– Обучение на безработните, назначени по проекта лица.

Общата цел на проектa е създаване на нови работни места за предоставяне на качествена и устойчива заетост за безработни и/или неактивни лица на пазара на труда, предоставяне на подходящо обучение по ключова компетентност, техническа обезпеченост на работните места и осигуряване на стабилни доходи.
Специфичните цели на настоящото проектно предложение са:
-Увеличаване броя на включените в заетост безработни младежи на възраст до 29 год., включително със завършено средно или висше образование;
-Увеличаване броя на включените в заетост безработни или неактивни лица над 54 год.;
-Увеличаване броя на включените в заетост безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 год.
Общата и специфичните цели са насочени към осигуряването на по-висока и по-качествена заетост на хора попаднали в рискови групи на пазара на труда и насърчаване на социалното включване и намаляване на бедността.
В проектната инициатива е планирано да бъдат наети 6 лица на различни длъжности, представители на целевата група по проекта – Безработни и/или неактивни хора на пазара на труда от специфични категории.
1.Безработни лица, младежи до 29 години включително;
2.Безработни лица на възраст над 54 години;
3.Продължително безработни и неактивни лица на пазара на труда.
Ще се наемат минимум 2 лица от специфичната категория „Безработни лица, младежи до 29 години включително“ и 4 лица общо, които ще попаднат в специфичните категории „Безработни лица на възраст над 54 години“ и Неактивни лица на пазара на труда.
На всички 6 лица включени в проекта ще им се осигури заетост за 12 месеца по време на изпълнението на проекта, а след приключване на изпълнението на проектната инициатива ще се осигури заетост за най-малко още 12 месеца за минимум 3 от тях.
По този начин „ФУУД ДИСТРИБУШЪН” ООД ще даде своя принос в „Националната програма за реформи 2012-2020 г”- не по малко от 76% от населението между 20 и 64 г. възраст да е в заетост към 2020 г.и намаляване броя на хората в бедност с 260 хил. души до 2020 г.
„ФУУД ДИСТРИБУШЪН” ООД ще инвестира в оборудване на ново разкритите работни места и в обучение на назначените по проекта кадри, което ще им гарантира устойчивост на работните места.
Е-mail за коренспонденция [email protected]

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Проект” Равен достъп до заетост, повишени компетенции и съвременно оборудвани работни места” BG05M9OP001-1.003-0008-С01

#тагове:

НАЙ-НОВИ: