Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение по здравен мениджмънт

12.07.2016 15:50

mu ksk

Факултет „Обществено здраве“ при Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, съобщи деканът на ФОЗ проф. д-р Силвия Янкуловска. С тази стъпка МУ – Плевен е първи сред медицинските университети в страната с право за реализация на цялостна магистърска програма по тази специалност под формата на дистанционно обучение.
Основите на дистанционната форма на обучение бяха положени в рамките на Проект BG051PO001-4.3.04-0049 „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” по схема BG051PO001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, с ръководител на проекта доц. Георги Цанев. В проекта целево бяха приети 25 студенти, които успешно завършиха обучението си.
Дистанционната форма на обучение предоставя отлични условия на кандидатите – медицински и немедицински кадри, да завършат магистърската програма по „Обществено здраве и здраве мениджмънт“ без откъсване от работните си места при ползване на богата информационна база по всички учебни дисциплини. Програмата е с продължителност 3 семестъра. Изучаваните дисциплини са от широката област на общественото здраве и здравен мениджмънт. Всяка дисциплина е обезпечена с електронни учебни пособия, препоръчвана допълнителна литература и възможности за проверка на усвояването на учебното съдържание чрез самостоятелно решаване на електронни тестове. Студентите имат възможности за постоянна комуникация с преподавателите чрез дистанционни средства и очни консултации. Семестриалните изпити са присъствени и се провеждат по график в отлично оборудваните за целта компютърни зали под контрола на водещия преподавател и представител на Центъра за дистанционно обучение в МУ-Плевен. Обучението завършва с комплексен компютърен тест по профилиращите дисциплини.
За академичната 2016/2017 г. Факултет „Обществено здраве“ очаква нови кандидати, които могат да подават документи в срок до 1 октомври 2016 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: