От днес границата за достъп при отпускане на семейни помощи за деца е 400 лева

01.07.2016 17:05

enjoying the life together

От днес, 1 юли границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава  от 350 лв. на 400 лв. Това информират от Агенция за социално подпомагане.

Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане – месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. С този вид помощ към 31 май 2016 г. средномесечно са подпомогнати 451 977 семейства за 690 499 деца в страната. Новата граница е валидна и при определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки.

Заявленията се подават в дирекцията „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, с изключение на случаите на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес.

Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, остава 250 лева. Заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: