Интермес

АС – Плевен потвърди решението за прекратяване на правомощията на кмета на Тодорово

17.03.2016 11:00

14.05.admin1

Административен съд – Плевен потвърди решение на ОИК – Плевен за предсрочно прекратяване правомощията на кмета на село Тодорово Янчо Итов. Причината е, че той не е изпълнил изцяло императивната норма на чл.41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно: в едномесечен срок да предприеме необходимите действия за освобождаването си от заеманата длъжност като член на управителен орган на кооперация и да уведоми писмено за това председателя на Общински съвет – Плевен и Общинска избирателна комисия – Плевен, което изискване е кумулативно. След обстойна проверка за наличието на твърдените в жалбата нарушения и анализ на представените и приобщени към делото доказателства, съдът установи, че оспореното решение на ОИК – Плевен е издадено от компетентен орган, при спазване на изискуемата се от закона писмена форма с изложени в него фактически и правни основания, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби и при спазване на административнопроизводствените правила при издаването му и в съответствие с целта на закона. Не е налице нито едно от отменителните основания по чл.146 от АПК, поради което Административен съд – Плевен отхвърля подадената жалба срещу решението на ОИК – Плевен.Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от обявяването му.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: