В Природен парк „Персина“ поставят финала на успешно реализиран проект

19.10.2015 16:49

19.10.persina

Дирекцията на ПП „Персина“ организира финално събитие за приключване на проект „Устройство и управление на ПП „Персина“, съобщи Даниела Каракашева – главен специалист „Връзки с обществеността и образователни програми“ в ПП „Персина“. Събитието е обвързано с приключването на всички дейности на територията на парка и финалната дата на приключване на работата по проекта. Мероприятието ще се състои на 26 октомври, от 10:30 часа в Посетителския център на Природен парк „Персина“.
Финалното събитие за приключване на проекта е част от дейностите предвидени за изпълнение по проект „Устройство и управление на ПП „Персина“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“, Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5113326-C003/10.07.2012г., сключен между Министерството на околната среда и водите и Дирекция на ПП „Персина“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.
Събитието за приключване на проект „Устройство и управление на ПП „Персина“ след приключване на всички дейности ще се осъществи от фирма ЕТ „Йосиф Бонов – 57“ – Белене.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: