ЦИК утвърди единната номерация на избирателните секции, за Плевен – 15-24-00-ххх

21.08.2015 9:55

21.08.cik

Със свое решение Централната избирателна комисия прие единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ. АА е номерът на областта, като за Плевен той е 15. ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ). За Плевен той е 24. СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула). ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номерът на секцията в административния район.
Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове не по-късно от 4 септември 2015 г. (50 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация и адрес.
Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично на 4 септември 2015 г. Тя може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред общинската избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.
Кметовете на общини изпращат до 50 дена преди изборния ден (4 септември 2015 г.) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват общинската избирателна комисия (ОИК).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: