Синдикати и ръководство на “Топлофикация – Плевен” ЕАД притеснени от промени в Закона за енергетиката!

23.03.2015 14:54

“Топлофикация – Плевен” ЕАД е търговско дружество на територията на гр. Плевен с предмет на дейност – комбинирано производство, разпределение и пласмент на топлоенергия и електроенергия за промишлеността и комунално-битовия сектор изразяващи се в следното:
• “Производство на електрическа и топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-058/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране – София за срок от 20 години.
• “Пренос на топлинна енергия” съгласно Лицензия издадена с Решение № Л-059/08.01.2001 година на Държавна комисия за енергийно регулиране – София за срок от 20 години.

tez
Дружеството осигурява топлинна енергия на над 28 900 битови, 159 бюджетни и 1 500 стопански потребители, както и 14 промишлени клиенти. Голяма част от обществените сгради в града са топлофицирани, като в това число са 64 детски градини и училища, 3 броя ДКЦ и 3 броя частни клиники с огромно обществено значение за гражданите на град Плевен.
Силно сме притеснени от приетите промени в Закона за енергетика, касаещи дружествата от сектор „Топлофикация“, по-специално промените в чл. 84 и чл. 162, които не са съобразени с конкретните технологични възможности за производство на дружеството.
С промените се въвеждат на практика квоти за производство от топлофикационните дружества като ежегодно до 31.03 дружеството трябва да може абсолютно точно да прогнозира какви ще бъдат метеорологичните условия и оттам производството на дружеството за период от 1.07 на текущата година до 30.06. на следващата, което само по себе си е невъзможно и дружеството изпада в следната ситуация:
1. Или е надценило производството и квотите стигат до 30.06., но приходите са по-ниски от разчетите
2. Или е подценило производството и квотите не стигат. Дружеството трябва да преустанови комбинираното производство на ел.енергия и в същото време приходите няма да стигат за да продължи да произвежда топлоенергия – некомбинирана.
В случай, че дружеството има принудена енергия, то съгласно промените в Закона НЕК няма да я изкупува, а са дадена разпоредба за продажба на свободния пазар без да има възможност към днешна дата нито как енергията да се измерва, нито как да се отделя, нито как да се балансира т.е това право е само виртуално. Във всички случай при продажбата на ел. енергия на свободния пазар приходите на дружеството ще паднат и цената на топлинната енергия ще трябва да се увеличи, а е твърде възможно дружеството да не може да работи комбинирано, поради невъзможно позициониране на свободния пазар на ел.енергия и поради технологични причини.
Предприетите промени в ЗЕ и липсата на подзаконови нормативни актове ще доведат до ограничения в нормалната работа на дружеството и невъзможност да изпълняваме условията на издадените ни лицензии. Делегираните права на ЕСО за ограничаване на производството на топло и електроенергия може да доведе до нарушено топлоснабдяване към клиентите на дружеството. Това ще компрометира името на дружеството като редовен и сигурен доставчик на топлинна енергия и ще доведе до отлив на клиенти, повишаване цената на топлината енергия и търсене от крайния потребител на друг доставчик на енергия. Възможният алтернативен заместител на топлоенергията е електроенергията, получавана от електроразпределителни дружества, чиято цена е с тенденция на непрекъснато повишаване и е непосилна за населението и неприемлива за обществените потребители. Следва да се има впредвид, и че електроразпределителната мрежа и сградните електрически инсталации не са разчетени за режими на отопление с електроенергия.
Другата алтернатива е преминаване на битовите потребители на отопление с твърдо гориво, което ще доведе до екологични последствия и повишаване на и без това високата степен на запрашеност и замърсеност на въздуха в града.
В резултат ще се влоши драстично икономическото състояние на дружеството и ще доведе до невъзможност за нормално разплащане към доставчици и контрагенти на дружеството. Това категорично ще доведе до съкращаване на работни места, с което ще се намали сигурността на енергоснабдяването и повишаване риска от трудови злополуки, увеличаване на безработицата и социалното напрежение в града.
Ето защо смятаме, че не са изпълнени законовите изисквания за приемането на тази промяна, поради което искаме нейната отмяна, а количествата, които се изкупуват от производителите да се определят на база издадени сертификати за произход на високоефективно комбинирано производство на ЕЕ. В случай, че отмяната не стане незабавно, то искаме отлагане на влизане в сила на действието на тази промяна, като действието на регулаторния период да бъде до 30.06.2015 г., както е записано в решението на КЕВР за определяне на индивидуална цена на инсталациите.
Силно се надяваме да бъдат предприети действия за запазване на топлофикационния сектор. Топлофикационните дружества не са проблемните в сектор енергетика. Ел.енергията произвеждана от топлофикационните дружества е около 5% от моментното производство в страната. Крайно време е да се изготви обективен анализ и респективно да се определят приоритети за действия.
Позиция на синдикатите и ръководството на “Топлофикация – Плевен” ЕАД

#тагове:

НАЙ-НОВИ: