Ремонтират Водните огледала и Пеещия фонтан. Общата максимална стойност на обществената поръчка е до 779 199,03 лв. без ДДС

08.09.2014 20:53

След малко закъснение, днес на сайта на община Плевен се появи и цялата информация за обществената поръчка за ”Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Плевен – ІІ етап, допълнителни обекти „Водни огледала” и „Пеещ фонтан””. В духа на прозрачност и поради обществената значимост на предстоящия проект, публикуваме без редакция част от документацията, като предполагаме, че избрания от нас текст ще ориентира плевенчани за това, което предстои и пожелаваме да се случи.

por

ОП 001-2014/08.09.2014 г. Открита процедура по опростени правила с предмет: ”Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Плевен – ІІ етап, допълнителни обекти „Водни огледала” и „Пеещ фонтан””
Обява за Обществена поръчка

Община Плевен, пл. Възраждане № 2, тел./факс 064 881-296, 881-200 (централа) съгласно Решение № РД-10-1301 от 08.09.2014 година на Кмета на Община Плевен, открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на обществената поръчка: ”Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Плевен – ІІ етап, допълнителни обекти „Водни огледала” и „Пеещ фонтан””

2. Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА /ЧЛ.14, АЛ.3 ОТ ЗОП/.

3.1. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

3.2. Възложителят предоставя пълен достъп до нея на интернет страницата „Профил на купувача” на Община Плевен: http://www.pleven.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки.html.

3.3. Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това. Желаещите да закупят документацията за настоящата обществена поръчка могат да я получат в Центъра за Административно обслужване на граждани на община Плевен, на адрес гр. Плевен – 5800, пл. „Възраждане” № 4, от 8.30 до 16.00 часа всеки работен ден до 13.10.2014 г. Документацията за участие на хартиен носител се предоставя на лицето след представяне на документ за плащане в размер на 8,00 лв. с ДДС .

3.4. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й в размер на 8,00 лв. с ДДС.

4. В случай, че участник желае предоставяне на документ на хартиен носител, той заплаща посочената в обявлението цена на каса или по банкова сметка на Община Плевен:

Банка: ИНВЕСТБАНК АД , IBAN: BG73 IORT 7380 8438 1000 00

Код за вид плащане: 44 70 00, BIС: IORTBGSF

5.Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център за административно обслужване награждани на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 17.00 часа на 13.10.2014 година.

Документация
Уникален номер на поръчката: 00226-2014-0030

Предмет на настоящата обществена поръчка е ”Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Плевен – ІІ етап, допълнителни обекти „Водни огледала” и „Пеещ фонтан”” по проект “Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна градска среда” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. и се открива на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и във връзка с чл.14, ал. 3, т.1 от ЗОП /опростени правила/.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най – добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура по опростени правила гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.
Общата максимална стойност на обществената поръчка е до 779 199,03 лв. /седемстотин седемдесет и девет хиляди сто деветдесет и девет лева и 3 стотинки/ без ДДС,, като за обект „Водни огледала” – до 416 287,87 лв. /четиристотин и шестнадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и 87 стотинки/ без ДДС, а за обект „Пеещ фонтан” – до 362 911,16 лв. /триста шестдесет и две хиляди деветстотин и единадесет лева и 16 стотинки/ без ДДС.

Обект „Водни огледала” с обща площ 1 408 кв.м.

Описание и обосновка:
Подготвителните работи включват: демонтаж на бордюри, клинкерни и мраморни и плочи; разбиване и извозване на циментова замазка под демонтирани плочи; разбиване и извозване на подложен бетон;
Новите строителни работи са: дрениращ бетон – дебелина 15 см.; земновлажен дрениращ разтвор; направа на дрениращи отвори в съществуващия бетон, земна почва – доставка, полагане и уплътняване до естествено състояние на почвата за новите зелени участъци; монтаж на бордюри-гранитни (термолющен двустранно) на бетонови ивици към зелени площи; монтаж на павета със система за заключване и мита декоративна повърхност – плочи с дебелина 8 см. и размери 30/30 см., 20/30 см., 20/20 см., 20/10 см., цветове: светлосиви, антрацит и охра (по схема за редене) с дренираща свързана фуга; монтаж на настилка от сегментен паваж с разтвори от съответната система, с дебелена 8 см, цветове: светлосиви, антрацит и охра – около дървета в окръжности на пясъчна основа, завършващи със заключващ обръч от ПЕВП; монтаж на плочи 40/40 см. с тактилни ивици; елементи на градския дизайн: пейки, кошчета за смет. Настилка – декинг около трите водни ефекта.
Ще бъде извършен основен ремонт и реконструкция на хидроизолация, настилки, облицовки и инсталации на Водните огледала, включително на машинната зала. Основната цел на проекта е да се подобри въздействието на водните съоръжения. Решенията са насочени към прецизиране и актуализация на водните количества, в зависимост от исканите водни ефекти, с тенденция към намаляване разхода на вода и електричество и възможности за различни сценарии.
Материали и начин на изпълнение: премахване на компрометирани облицовки и настилки (до бетон); премахване и/или саниране на съществуващи стоманобетонови/стоманени/ елементи; полагане на хидроизолация по дъното и стените на фонтана; полагане наново на некомпроментираните и добавяне на нови облицовки по дъното,стените и контактната зона на фонтана; изграждане на нова система ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна архитектура; в трите Водни огледала ще бъде инсталиран воден ефект от неръждаема стомана – „Глухарче”, който ще има подкрепата на водна стена във формата на кръг с височина 2 м. над водното ниво; запазване на системата за пълнене и допълване с вода; запазване на изпразнителната система; запазване на местоположениего на питейната фонтанка и подмяна с нова; избор на нови струйници, съобразно исканите водни ефекти; избор на нови помпи и връзка със струйниците – нова смукателна система от PEHD.
За всички новозасадени растения са посочени размери по стандартите на ENA или еквивалент и пълни технологични изисквания за изпълнение. Площите за озеленяване са 273 кв.м. В обекта паркоустройството се изразява в подмяна и допълване на редицата от съществуващи дървета и затревяване на площта около шахтите на водните огледала. Препоръчителните размери дърветата ще бъдат 16-18 (обиколка на стъблото на височина 100 см.). Укрепването ще се направи с укрепваща система за балата от метални въжета и регулиращ се колан по детаил. Затревяването ще се извърши след дълбоко фрезоване.
Очаквани продукти/резултати:
Основно ремонтирани водни съоръжения с площ 259 кв.м.;
Озеленени площи – 273 кв.м.;
Полагане на декинг – 158,5 кв.м.;
Рехабилитирана пешеходна зона – 717,5 кв.м.;
Ремонтирана машинна зала;
Изградена нова система ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура;
Намалени разходи за вода и електричество и въвеждане на нови стандарти;
Създадена екологична и комфортна околна среда;

Обект „Пеещ фонтан” с обща площ 1253 кв.м.

Описание и обосновка:
Подготвителните работи включват: демонтаж на бордюри, клинкерни и мраморни и плочи; разбиване и извозване на циментова замазка под демонтирани плочи; разбиване и извозване на подложен бетон;
Нови строителни работи са: дрениращ бетон – дебелина 15 см.; земновлажен дрениращ разтвор; направа на дрениращи отвори в съществуващия бетон, земна почва – доставка, полагане и уплътняване до естествено състояние на почвата за новите зелени участъци; монтаж на бордюри-гранитни (термолющен двустранно) на бетонови ивици към зелени площи; монтаж на павета със система за заключване и мита декоративна повърхност – плочи с дебелина 8 см. и размери 30/30 см., 20/30 см., 20/20 см, 20/10 см., цветове: светлосиви, антрацит и охра (по схема за редене) с дренираща свързана фуга; монтаж на настилка от сегментен паваж с разтвори от съответната система, с дебелина 8 см., цветове: светлосиви, антрацит и охра – около дървета в окръжности на пясъчна основа, завършващи със заключващ обръч от ПЕВП; монтаж на плочи 40/40 см. с тактилни ивици; елементи на градския дизайн: пейки, кошчета за смет.
Ще бъде извършен основен ремонт и реконструкция на хидроизолация, настилки, облицовки и инсталации на Пеещия фонтан, включително на машинната зала. Основната цел на проекта е да се подобри въздействието на водните съоръжения, светлинните и звукови ефекти. Решенията са насочени към прецизиране и актуализация на водните количества в зависимост от исканите водни ефекти с тенденция към намаляване разхода на вода и електричество и възможности за различни сценарии.
Проектните решения предвиждат: премахване на бетоновия партер от мита бяла мозайка; демонтаж на облицовки и настилки (до бетон); саниране на съществуващи стоманобетонови елементи; полагане на хидроизолация по дъното и стените на фонтана; полагане наново на некомпроментираните и добавяне на нови облицовки по дъното и стените на фонтана; изграждане на нова система ефекти посредством съвременни енергоефективни решения за водна архитектура.
Короните на оставащите дървета ще бъдат съкратени и оформени. Ще се извърши подмяна на редицата от съществуващи Aesculus hippocastanum (Конски кестен)- 3 бр. и затревяване на предвидените за озеленяване площи. За всички новозасадени растения са посочени размери по стандартите на ENA или еквивалент и пълни технологични изисквания за изпълнение.
Очаквани продукти/резултати:
Озеленени площи – 405 кв.м.;
Основно ремонтирани водни съоръжения – 98,5 кв.м.;
Рехабилитирана пешеходна зона – 749,5 кв.м.;
Санирано машинно помещение;
Изградена нова система ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура;
Намалени разходи за вода и електричество и въвеждане на нови стандарти;
Създадена екологична и комфортна околна среда;

3. Срок за изпълнение на поръчката
Договорът ще влезе в сила след подписване на анекс с Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за включване на допълнителните обекти „Пеещ фонтан” и „Водни огледала” в рамките на безвъзмездната финансова помощ и за удължаване срока на договора за изпълнение на проекта до 31.10.2015 г., и с откриване на строителни площадки. Крайният срок за изпълнение на договора /строително-монтажните работи на двата обекта и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Образец 15 за всеки от обектите/ е до 30.09.2015 г.

4. Финансиране и плащане

Финансирането ще бъде осъществено от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в рамките на проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен”, който е съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие; от държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: