Община Гулянци приключва проект по ОПАК

22.08.2014 8:57

OPAK

 

ПРОЕКТ Община Гулянци – ефективна администрация” BG051PO002/13/1.3-07, Договор № 13-13-166/26.11.2013г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На заключителна пресконференция, която ще се проведе на 25 август от 14,00 часа в сградата на Общината, ще бъде оповестен края на проект „Община Гулянци – ефективна администрация”, осъществен по Договор № 13-13-166 от 26.11.2013г. на стойност 78884,00 лева. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В рамките на 9 месеца, изпълнението на проекта отчете следните постигнати резултати:

  • Сформиран екип на проекта; Подписани договори и разпределени отговорности при реализацията на проектните дейности; Установена система за управление и вътрешен мониторинг на проекта; Разработен график и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Изготвени анализи, необходими за изготвяне на Общинския план за развитие 2014-2020 година, вкл. SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки), които отчитат мнението на заинтерсованите страни;
  • Осъществено проучване на мнението на гражданите, бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация относно изпълнението на настоящия план за развитие, както и за идентифициране на проблеми и приоритети на развитието с оглед формулирането на приоритетите и мерките в Общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014 – 2020 г.;
  • Разработен общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014-2020 г.;
  • Разработени вътрешни правила и методики за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Гулянци (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация;
  • Изготвена програма за реализация на общински план за развитие на община Гулянци, в съответствие с областната стратегия за развитие;
  • Проведена заключителна конференция; Изработени информационни и рекламни материали; Публикувани статии.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Гулянци – ефективна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гулянци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: