Вече е факт Концепцията за пространствено развитие на община Плевен 2014-2025 г

15.07.2014 17:41

Концепцията за пространствено развитие /КПР/ на община Плевен 2014-2025 г. е част от системата от документи за стратегическо планиране на пространственото развитие и представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер на предвижданите интервенции, чрез които се цели балансирано и устойчиво оползотворяване на наличните ресурси и потенциали на община Плевен, както по отношение на нейните вътрешно-териториални компоненти и интегритет, така и по отношение нейното положение в рамките на Националното пространство, Северозападен район от ниво 2 и област Плевен от ниво 3.

diki
КПР определя стратегията за пространствено развитие на територията ѝ връзките със съседните й общини, също средносрочните перспективи и цели за пространствено развитие на територията, по отношение на мрежата от населени места, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа.
Разработването на КПР произтича от потребностите на системата на програмиране и стратегическо планиране за следващия програмен период от пространственото координиране на процесите, протичащи в общинската територия, чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване не само на общинското, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на областно и регионално ниво, в контекста на общоевропейското пространствено развитие, с цел постигане на комплексно, интегрирано планиране.
Ролята на КПР пряко кореспондира със съвременните тенденции и разбирания, че планирането и управлението на територията представлява непрекъснат процес, свързан с установяването и експлоатацията на единна система, чрез която да се постигне, адекватно на нуждите и съобразено с обективните дадености, усвояване на територията и свързаните с нея ресурси и потенциали.
Разглеждано в този смисъл, това усвояване по същество се припокрива с понятието регионално развитие, което от своя страна представлява пространствено детерминиран динамичен процес, основаващ се от една страна на природните и социално-икономически атрибути на територията, а от друга на желанията и нуждите на обществото, изразени чрез формулираната и прилагана регионална и местни политики.
В контекста на разработване на КПР, регионалното развитие се интерпретира, като предметна област, което засяга всички секторни и административни структури, и което оказва влияние върху устройството на територията и установяването на определени модели на земеползването.
В съответствие с ролята и мястото на КПР на община Плевен в системата за стратегическо планиране на пространственото развитие, същата следва да се разглежда като основен документ за пространственото координиране на процесите, протичащи в рамките територията на общината чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване на отделните социално-икономически секторни планирания на общинско ниво в контекста на общоевропейското пространствено развитие, с цел постигане на комплексно, интегрирано планиране.
Kъм настоящия момент няма разработени, и одобрени от компетентните органи, подробни методически указания/насоки, свързани с разработването на Концепции за пространствено развитие на общинско ниво. Това прави процеса на разработване, до голяма степен, експертен (т.е. базиран на вижданията и експертизата на екипа). Независимо от това, е необходимо да се отбележат няколко особености, които следва да се имат предвид:
■КПР е индикативен стратегически документ, който действа и се прилага с по-дълъг времеви хоризонт, за да може заложените интервенции да се „отложат“ в пространството, за което се отнася документът и да дадат необходимия ефект върху него и свързаните социално-икономически компоненти на територията. В този смисъл, разработването на КПР се разглежда само като първи /инициален/ етап от прилагане на концепцията. Причината за тази особеност е в силната инерционност на процесите, свързани с териториалното развитие и невъзможността им същите да се планират, приложат и оценят като ефект за по-кратък период.
■За успешното прилагане на КПР е необходимо използването на „инструментите“ Общински план за развитие и Общ устройствен план, като при ОПР са необходими повече от един цикъл на програмиране.
■КПР е „концепция“, т.е. документ с твърде общ характер, който очертава дългосрочни цели по отношение на развитието на територията. Същият няма пряко отношение към оперативното управление на общината, а налага по-скоро модел за дългосрочно развитие, който следва да бъде развит чрез ОПР и ОУП. Т.е. Стратегическата рамка на документа, по-скоро задава визия в дългосрочен план, как следва да се развива територията, но не конкретизира начините и моделите как точно да се случи това, което е предмет на другите документи, имащи по-конкретен характер -ОПР и ОУП. Тази демаркация на КПР е необходима, с оглед от нея да не се очакват конкретни бързо измерими резултати, а същата трябва да се приема като обща концепция за развитието на територията в средносрочен и дългосрочен план.
■КПР е документ, изготвен при стриктно прилагане на принципите за публичност, откритост и партньорство. Това от своя страна предполага постигането на необходимия обществен консенсус относно посоката на развитие на съответната територия и нейната роля в рамките на региона и националното пространство.
Чрез измененията в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ. бр. 82/26.10.2012 г., бяха осъществени сериозни промени в системата на стратегическото планиране на територията. Въведена беше категорията „пространствено развитие“, която обхваща изготвянето и актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво.
Тези документи са пряко свързани със системата за регионално планиране и се разработват, като отчитат обективните дадености и предимства на територията, съобразно принципите за балансирано устойчиво развитие, определят стратегическите цели, приоритети и мерки на политиката за интегрирано пространствено развитие.
КПР на община Плевен следва основните принципи за постигане на устойчиво и интегрирано пространствено развитие, заложени в Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен:
 Балансирано териториално развитие чрез поддържане на йерархична система от населени места;
 Засилване на връзката между ареала на град Плевен и земеделския хинтерланд;
 Повишена достъпност и свързаност на селищната структура в общината;
 Устойчиво развитие на населените места, чрез прилагане на интегриран подход;
 Териториална интеграция в рамките на общината и смекчаване на вътрешнообластните териториални диспаритети;
 Опазване на природното и културно наследство и оползотворяването им, като потенциал за пространствено и социално-икономическо развитие.
КПР представлява стратегически документ с пространствен характер, който е изготвен в съответствие с определена логически обоснована последователност от свързани дейности, които имат структура, посочена в схемата.
В структурно отношение, Концепцията съдържа:
 Анализ на пространственото развитие на общината, вземайки предвид различни фактори, като позиция в националното пространство, природо-географска характеристика, историко-географско развитие – особености в пространственото развитие, традиционни оси на развитие, геодемографска основа и селищна мрежа, икономическо развитие, инфраструктурно осигуряване на пространството, екологична характеристика и други основни социално-икономически фактори, влияещи върху пространственото развитие.
 Оценка на пространственото развитие.
 Набор от концептуални модели.
 Стратегическа част:
Визия за развитие: Община Плевен – развиваща се, като моноцентрична устойчива териториална структура, основана на историческите закономерности и традиционните културни направления, интегрирани модели за пространствено планиране и модерна техническа инфраструктура, като същевременно са създадени предпоставки за ефективна експлоатация на териториалните ресурси и използване на наличните сравнителни предимства.
Стратегическа цел 1: Балансирано и устойчиво териториално развитие на територията на общината чрез прилагане на интегриран подход в устройството и управлението на територията.
Стратегическа цел 2: Оползотворяване на местните сравнителни предимства, териториалните ресурси и потенциали за постигане на осезаем ръст в социално-икономическото развитие на територията на община Плевен.
Стратегическа цел 3: Подобряване на вътрешнообщинската интеграция между урбанистични структурни единици и прилежащите им територии и смекчаване на диспаритетите /различията/неравенствата/ по отношение на стандарта и условията на живот и бизнес.
 Система за наблюдение, контрол и актуализация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: