Община Гулянци реализира пореден проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

04.07.2014 13:07

OPAK

 

ПРОЕКТ „Община Гулянци – ефективна администрация” BG051PO002/13/1.3-07, Договор № 13-13-166/26.11.2013г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект „Община Гулянци – ефективна администрация” се финансира от Европейския социален фонд, стойността му е 79 239 лева, а срока за изпълнение 9 месеца. Дейностите по проекта трябва да приключат до 26 август 2014г..

Общата цел на проект „Община Гулянци – ефективна администрация” е създаване на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и въвеждането на стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общинската политика. Ще бъде подпомогната подготовката на административните структури на общинско ниво за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, които са съобразени с интересите на местните общности. Цели се постигане на синхрон между разработваните на регионално/местно ниво документи, потребностите на местното население и националните/регионални приоритети и стратегии.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са постигането на високо ниво на информираност на обществеността, относно общинските стратегии и план за развитие, както и постигане на прозрачност при действията на общинската администрация в процеса на тяхната реализация. Ще бъдат изготвени анализи, необходими за разработване на Общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014 – 2020 г. година, вкл. SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки), които отчитат мнението на заинтересованите страни. Ще бъде разработен и приет общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014-2020 г., както и вътрешни правила за мониторинг и контрол на реализирането на общинския план за развитие и изпълнението на общинските политики.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Гулянци – ефективна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гулянци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: