Обучават служители на МВР – Плевен по проект „Новият полицейски лидер“

17.06.2014 8:12

17.06.mvr

На 10,12 и 13 юни се проведоха пет предсеминарни срещи за запознаване на служителите от ОДМВР – Плевен и ОУПБЗН – Плевен с предстоящите дейности по проект „Новият полицейски лидер”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е модернизиране на управленско-административния капацитет в МВР чрез усъвършенстване на познанията и практиките на лидерство на ръководния състав в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността.
Участниците в срещата бяха запознати със спецификата на модулите, по които предстоят обучения. Това са “Подбор и кариерно развитие”, целящ формиране на практически умения за планиране, подбор и оценка на кандидати за постъпване на държавна служба, както и за вторична оценка и изготвяне на план за кариерно развитие; “Лидерски стил и мотивация”, целящ повишаване на управленската компетентност с акцент върху лидерски практики, позволяващи формирането на устойчива мотивация, повишаване ефективността и създаване на условия за успешно екипно взаимодействие и “Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”, насочен към повишаване на общата и специализирана психологична подготовка при разследване на престъпления и овладяване на критични инциденти.
В рамките на проекта ще бъдат осъществени обучения на 2000 ръководители на структурни звена, за постигане на по-ефективно управление на екипите и реализиране на мисията и целите на Министерството на вътрешните работи. Очакваните резултати са модерно и ефективно лидерско и мениджърско поведение на средния ръководен състав в МВР; нова управленска култура, създаваща съвременна организационна среда в работата; активен подход при набиране на служители и стандарти при оценка за израстване в кариерата; подобрена комуникация между служителите от средно ръководно ниво, както между тях и Института по психология – МВР. Присъстващите изразиха желание за активно участие в тренингите и семинарите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: