Общината отдава под наем Летния театър в парк “Кайлъка”

11.05.2014 10:31

На официалния сайт на Община Плевен се появи и обявата за отдаване под наем на Летния театър. Ето и условията и сроковете за конкурса:

leten

І. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ‘Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем за срок до одобряване на проект за възстановяване на Летен театър в парк “Кайлъка” като фестивален комплекс и младежки център за провеждане на музикални празници, фолклорни конкурси, концерти и прожекции, но не повече от 5 (пет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ „Летен театър” със застроена площ от 1938 кв.м., в т.ч. гримьорна на два етажа с площ 128 кв.м., сладкарница с площ 70 кв.м. и кинокабина с площ 42 кв.м. с предназначение: сграда за култура и изкуство, разположена в парк „Кайлъка”, имот с идентификатор: 56722.621.24.4, актуван с АОС № 37553/11.06.2012г.
ІІ. Първоначална наемна месечна цена – 340.00лв. без ДДС.
Депозит за участие в конкурса – 1020,00 лв., изчислен в съответствие с чл.79, ал.4 от Наредба №7 на Общински съвет-Плевен.
Цена на конкурсната документация – 30,00лв./без ДДС/
ІІІ. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
3.1. да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват стопанска дейност;
3.2. чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава – членка на Европейския съюз;
3.3. да не се обявени в несъстоятелност и да не са в производсто по ликвидация съобразно съответното законодателство;
3.4. да нямат задължения към Община Плевен;
3.5. да не са неизправна страна по договор, сключен с Община Плевен;
Конкурсът ще се проведе на 30.05.2014г. от 10.30ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.
Депозитът за участие в конкурса се внася до 29.05.2014г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN: BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC: IORTBGSF ТБ”Инвестбанк”АД, клон Плевен.
Конкурсната документация ще се продава от 21.05.2014г. до 28.05.2014г. включително, в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4 срещу документ за закупена конкурсна документация.
Предложенията от участниците в публично оповестения конкурс се подават в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, в срок до 16.00ч. на 29.05.2014г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: