По нов проект връщат Плевен на полагащите му се позиции

28.02.2014 17:51

28.02.opak1

Пресконференция по повод стартирането на още един проект даде днес ръководството на Община Плевен. „Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни“ е подкрепен от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с продължителност девет месеца, на стойност 79 806.51 лв., при условията на 100% предоставена безвъзмездна помощ.

28.02.opak2
Ръководителят на проекта, Бранимир Мирчев, сподели, че общата цел е създаването на интегрирана рамка за развитието на Община Плевен, чрез която да се гарантира успешното изпълнение на стратегическите цели на администрацията и да се постигне желаната от местната общност промяна. Сред основните дейности е разработването и въвеждането на пакет от четири документа – План за развитие на община Плевен за периода 2014-2020 г., Стратегия за развитие на образованието в общината през 2014-2020, Концепция за пространствено развитие, както и Програма за развитие на земеделието през програмния период.
Очакваните резултати са осигуряване на благоприятни възможности и осъществяване на резултативен процес на регионално планиране при условията на съгласуваност, координация, обществено консултиране и подкрепа, създаване на обективна основа за разработването на новото издание на основния управленски документ на Община Плевен за следващия програмен период; въвеждане на универсален механизъм в общинската администрация за повишаване качеството на работа, както и подобряване на организационната среда, капацитета на служителите и ефективността на администрацията в процеса на стратегическо управление.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: