Продължава изпълнението на проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник”

26.02.2014 14:26

26.02.proekt

Община Долни Дъбник изпълнява Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник” съгласно сключен договор № BG051PO001-5.1.04-0029-С0001 между Община Долни Дъбник и Агенция за социално подпомагане, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Максималната обща сума на проекта е 219 509,62 лв.
Продължава да функционира създаденото през месец май 2013 година Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж“ гр. Долни Дъбник, чрез което се предоставят три вида почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и за помощ при комунално – битови дейности.
Одобрените домашни санитари и потребители на услугите към 31.01.2014 год. са разпределени, както следва:
в гр. Долни Дъбник – 13 домашни санитари и 35 потребители;
в с. Садовец – 4 домашни санитари и 12 потребители;
в с. Крушовица – 3 домашни санитари и 10 потребители;
в с. Горни Дъбник – 7 домашни санитари и 20 потребители;
в с. Градина – 2 домашни санитари и 8 потребители;
в с. Петърница – 7 домашни санитари и 22 потребители;
в с. Бъркач – 4 домашни санитари и 13 потребители;
Домашните санитари оказват помощ на потребителите при поддържане на личната им хигиена, при приготвяне на храна и хранене, снабдяват ги с необходимите лекарства и им помагат да ги вземат редовно съгласно предписанията на личния им лекар, съпровождат ги извън домовете на разходки, придружават ги до личния лекар или болнично заведение, помагат им при писане на писма или заявления до различни институции, пазаруват им ежедневно и ги снабдяват с необходимите продукти, поддържат хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя. Най-голямата помощ обаче е вниманието, разбирането и съпричастността, която домашните санитари оказват на своите потребители. Така 120 лица с трайни увреждания, включително едно дете, с ограничения или невъзможност за самообслужване и самотно живеещи възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване от всички населени места на Община Долни Дъбник ежедневно чувстват подкрепа и получават нужната им помощ. Създаденото “Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – гр. Долни Дъбник ще функционира до 30.04.2014 год.
През месец януари 2014 година Община Долни Дъбник беше уведомена за положителна техническа и финансова верификация на Искане за Междинно плащане №2 по Проекта. Искането за междинно плащане беше внесено на 11.11.2013 год. и в него са включени разходи по проекта от месец август 2013 год. до края на месец октомври същата година. Верифицираните разходи са на стойност 68 104,94 лв.
За успешното реализиране на проекта, за изпълнение на неговите цели и постигане на планираните резултати спомага и усилената и ефективна работата на екипа за организация и управление на проекта, в състав:
Елица Дякова – Ръководител на проекта
Шибил Манолов – Координатор
Красимира Гугучкова – Счетоводител
Ивалина Митова – Специалист – мониторинг и оценка

#тагове:

НАЙ-НОВИ: