„Човекът взе парите и каза: ”Ще видим”…

22.11.2013 14:43

bazar

Това е поредното питане към кмета на Община Плевен, което ще отправи на идващата сесия общинският съветник Георг Спартански. Темата е особено актуална, с оглед на странното поведение на администрация и някои общински съветници от ПП Герб.

kmet1
Господин кметe,
Както знаете, със свои решения -№1413/31.08.2011г. и № 48/26.01.2012 год. Общински съвет – Плевен дава съгласие за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул.”Цар Борис III”№7, между Община Плевен и „ДАРЕС 11”-ООД, както и продажба на едноетажната сграда /„Базар”-Плевен/, построена върху терена, на същата фирма. Общата стойност на двете сделки е 822 000 лева, в която не са включени платените ДДС, местни данъци и режийни разноски. Сумите и по двете сделки са изплатени изцяло и са влезли по сметките на Община Плевен.
Преди няколко месеца внесохте предложение за решение, касаещо горепосочения имот, находящ се в идеалния център на Плевен, съгласно което предлагахте на общинските съветници да приемат ПУП, свързан с бъдещите намерения на фирмата-собственик да застрои имота си. По предложение на съветник от ПП”ГЕРБ” разглеждането на това проекто-решение бе отложено.
Какви са причините проектът за решение да не бъде внасян повторно за обсъждане и гласуване в Общински съвет-Плевен? Има ли опити за въздействие лично върху Вас с цел неразрешаване развитието на инвестиционната програма на фирмата-собственик заради конкурентни бизнес-интереси?

spartanski
Предлагаме на вниманието на нашите читатели питането на съветник Спартански без редакция. По наша информация, „инвестиционното намерение”, за което говори той, е проект за нов хотел. Оставаме коментарите на Вас.
Заглавието е на редакцията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: