Твърдите горива и автомобилният транспорт остават основни фактори за замърсяване на въздуха в града

19.09.2013 7:18

pleven3

Докладът за качеството на атмосферния въздух в град Плевен се изготвя в изпълнение на Указание за дейността на Регионалните здравни инспекции през 2013 година и в съответствие с изискванията на Наредба №12/2010 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
Качеството на атмосферния въздух в град Плевен се следи от РИОСВ-Плевен чрез автоматична станция, която се намира на ул. Дойран №43 и е ситуирана като градски фонов и транспортен пункт.
Анализът на данните показва, че към 31-ви декември миналата година качеството на атмосферния въздух в град Плевен е нарушено единствено по основен показател ФПЧ10 – фини прахови частици. Основни фактори за превишенията са използването на твърди горива за отопление и автомобилният транспорт. Община Плевен изпълнява планираните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, заложени в „План за действие 2011-2014г.“ към „Програма за намаляване на емисиите и достигането на установените норми за вредни вещества (фини прахови частици под 10 m–ФПЧ10) за територията на гр. Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: