Разгледаха вариантите за реконструкция на пречиствателната станция

19.09.2013 18:01

На свое заседание Областният експертен съвет по устройство на територията обсъди внесения от Община Плевен идеен инвестиционен проект “Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, включващ обект: ”Реконструкция на Обща Пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”.
Според специалистите съществуващото машинно оборудване с изключение на центрофугата отдавна е преминало икономическата граница на годност. В основната си част то е и морално и физически остаряло.

oblast1
Областният експертен съвет разгледа два варианта за реконструкция на пречиствателната станция. И двата варианта се основават на базата на множеството изградени съществуващи съоръжения, които след реконструкция могат да се ползват по предназначение. Специалистите са обединиха около предложения първи вариант. Той включва:
 Оборудване на главния преливник на входа
 Нови груби и фини решетки в съществуващата сграда, както и съпътсващото оборудване
 Подмяна на 3 шнекови помпи с капацитет 450l/sec на вход
 Нов аериран пясъкомаслозадържател 4 коридора по 30m и напречно сечение от 8m2
 Нова обслужваща сграда към аериран пясъко-маслозадържател
 Нов дебитомер на вход
 Реконструкция и преоборудване на разпределително устройство към първични утаители
 Реконструкция на Първичните утаители и преустройството на един като дъждозадържателен резервоар.
 Нова помпена станция към задържателния резервоар
 Изграждане на селектор и помпени станции за рециркулация на активна утайка и нитратен поток.
 Реконструкция на биобасейните за режим “Предвключена денитрификация”
 Ново стопанство за дозиране на реагенти за дефосфатизация.
 Реконструкция и преоборудване на Вторичните утаители
 Реконструкция и преоборудване на Хлораторното стопанство.
 Изграждане на нов дебитомер на изход
 Инсталация за обезмирисяване на замърсен въздух от съоръженията
Като негови предимства се изтъкват протичането на сигурни процеси на пречистване, гъвкави към променливите условия на входа. Избраната геометрия и дължина на Аерирания пясъко-маслозадържател осигурява надеждно улавяне на пясък и плаващи вещества. При предложената технология на биологично пречистване с предвключена денитрификация се осигурява надеждна редукция на азота. Технологията за третиране на утайките осигурява пълно изгниване на органичната част в утайката и получаване на био-газ. Получения биогаз се оползотворява за добив на електроенергия и топлиннаенергия. Допълнително е предвидена фотоволтаичната инсталация, която ще задоволява част от собствените нужди на обекта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: