Няма да вдигат цените на риболовните билети, заявяват от ИАРА

22.08.2013 20:06

Във връзка с изтекли информации в медиите, че цените на билетите за любителски риболов се вдигат, ръководството на ИАРА информира, че цените на билетите за любителски риболов няма да се променят и остават същите, както до сега.
Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година. Цени на билетите: 25 лв.- годишен билет, 15 лв. – 6 месеца, 8 лв. – 1 месец, 4 лв. – седмица. За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2,20 лв.

goro2
От началото на 2013 г. до края на месец юни 2013 г. са издадени 148 882 бр. билети за любителски риболов. Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов. Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица. Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните й звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, риболовни организации, сдружения и други лица.
Членовете на риболовни сдружения заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение, заверена за съответната календарна година.
Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:
1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.
Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата.
Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.
Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта от Закона за рибарството и аквакултурите.
Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:
да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

goro1
След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.
Уловената риба и другите водни организми от любители риболовци не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.
Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната.
Редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.

снимки – Жоро Попов

#тагове:

НАЙ-НОВИ: