Астмата, намаленото зрение и епилепсията – най-честите заболявания при децата и учениците в Плевенско

10.07.2013 14:29

Анализ на състоянието на основните показатели за физическо развитие на децата от 0 до 18 години и регистрираните заболявания при проведените през 2012 година профилактични прегледи, представиха днес на пресконференция в РЗИ Плевен. В него е включена информация за деца, които имат извършен преглед и посещават детско или учебно заведение. Данните са обобщени съгласно унифицираните схеми на Наредба №39/2004 година на МЗ въз основа на получената информация от медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети.

rzi pleven

До 30 март тази година в РЗИ – Плевен са постъпили 159 анализа от 78 детски и 81 учебни заведения в област Плевен. По данни на Националния статистически институт към 31 декември 2012 децата от 0 до 19 години в областта са 47 062. Съгласно информацията, с която разполага инспекцията, с профилактични прегледи през 2012 година са обхванати 29 884 от тях. Децата, които посещават детско заведение и училище, са 30 770 и на 97,12% /29 884/ от тях е направен профилактичен преглед .
Ръстът е най-стабилният показател за физическото развитие. При извършване на изледването, данните показват, че в група “норма” са 82,33% /24 455/ от прегледаните деца и ученици. В група “разширена норма” са 13,06% /3 904/. В група “извън норма” по отношение на ръста са 5,01% /1 498/ от децата.
Теглото е другият основен показател за физическо развитие и здравословно състояние на децата и учениците. Той се разглежда винаги съпоставен с ръста. Съобразно стойностите на показателя децата се разпределят също в три групи. От обхванатите с профилактичен преглед деца и ученици 79,79% /23 844/ са в група “норма”, 13,66% /4 083/ – в група “разширена норма” и 6,55% /1 957/ са в група “извън норма” по отношение на теглото.
Физическата дееспособност се измерва по следните показатели: мускулна сила на лява и дясна ръка, гладко бягане, скок на дължина, хвърляне на малка топка, максимален брой клякания. През 2012 година 6 384 от децата на възраст от 3 до 7 години или 98,70 % покриват нормативите за физическа дееспособност. В училищна възраст критерий за покриване нормите за физическа дееспособност е оценка над среден /3/ по физическо възпитание. През анализирания период 92,28% от учениците са имали добри показатели за физическа дееспособност. От часовете по физическо възпитание и спорт са били освободени 1,77% от учениците. От тях момичетата са 1,12%, а момчетата – 0,64%.
При анализа на заболявания, при които децата от 0 до 18 години подлежат на диспансерно наблюдени, обобщените данни от профилактичните прегледи показват, че 1,77% /528/ от прегледаните деца и ученици са със заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение. На първо място са заболяванията от астма /119/, следвани от намалено зрение /80/ и на трето място – от епилепсия /75/ /Приложения №5,6/. Спрямо предходната година е намалял процентът на диспансерно наблюдаваните деца и ученици.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: