6-годишна акредитация за специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на Факултет „Здравни грижи”

28.06.2013 13:40

mu-pleven

На свое заседание през юни Акредитационният съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация гласува оценки по Критериалната система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии по десетобалната система. С близка до максималната оценка беше дадена акредитация на специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” на Факултет „Здравни грижи” за срок от 6 години. За специалност „Медицинска сестра” е определен капацитет от 220 студенти, а за специалност „Акушерка” – 120 студенти.
Факултет „Здравни грижи” е най-младият в структурата на Медицински университет – Плевен, разкрит с Решение на Народното събрание от 16 октомври 2008 г. за провеждане на обучение по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. В структурата на факултета влизат пет катедри – „Сестрински хирургични грижи”, „Сестрински терапевтични грижи”, „Акушерски грижи”, „Клинична лаборатория, имунология и алергология” и „Ортопедия и травматология”.
Курсът на обучение е с продължителност 4 учебни години, включващ изучаване на задължителни теоретични дисциплини, провеждане на учебна практика и преддипломен стаж в университетската болница, диагностично-клиничните центрове и детските заведения, водещ до натрупване на необходимите теоретични знания и клиничен опит в акредитирани лечебни заведения. До момента факултетът е дипломирал над 300 абсолвенти, получили професионална квалификация „Медицинска сестра” и „Акушерка” и образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. Завършилите намират успешна професионална реализация в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, центровете за спешна медицинска помощ и здравните и социални заведения в страната и Европейския съюз.
За учебната 2013/2014 година Медицински университет – Плевен ще приеме 50 медицински сестри и 28 акушерки за обучение във Факултет „Здравни грижи”, които ще положат конкурсен изпит – тест по биология на 26 юли. Част от кандидатите ще бъдат приети само с оценка от държавен зрелостен изпит или с получената вече оценка от предварителния изпит, но за целта трябва да подадат заявление за участие в класирането до 30 юни в Ректората.
Информация на Пресцентър на МУ Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: