Обсъждат риска от наводнения по Дунав

17.05.2013 13:25

dunav

Басейнова дирекция – Плевен започва през следващата седмица поредица от срещи със заинтересованите страни и обществеността за обсъждане на проекта на Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за българския участък на Дунавския басейн.
Дейностите за определяне на РЗПРН се извършват като част от проект BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”. Проектът цели подпомагане на четирите басейнови дирекции в България за изготвяне на планове за управление на риска от наводнения за всеки район за басейново управление. Стойността на проекта за Дунавския район на басейново управление е 11 716 204,30 лв. с ДДС, от които 9 372 963,44 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз, 2 343 240,86 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на РБългария.

Първата среща със заинтересованите страни и обществеността ще се проведе в Плевен на 21 май, вторник, от 11 часа в сградата на БДУВДР – ул. „Чаталджа” №60. Следващите срещи ще са на 29 май – във Велико Търново, 30 май – Русе, 3 юни – Вършец, 4 юни – София.
Съгласно европейското и национално законодателство в областта на водите, във всеки Район за басейново управление се определят райони, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения, или вероятност от такъв риск. РЗПРН се определят на база на резултатите от Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН). Прилагат се Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите. За тези райони ще се изготвят детайлни карти на заплахата и на риска от наводнения, като основа на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: