Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година!

14.04.2013 8:21

Професор Константин Мутафчиев е роден в Плевен. От 1975г. до 2007г. е работил като преподавател в Медицински университет – Плевен. Той е доктор на медицинските науки и доктор по химия. Има 3 специалности. Автор е на над 100 научни публикации в български и чужди списания. Удостоен е от МУ-Плевен с наградата „ За изключителни заслуги”. Научните му приноси са високо оценени от международните научни среди. Признат е от „The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry „Talanta” за водещ Международен експерт по кинетичен анализ.

profesorat

По предложение на проф. Константин Мутафчиев, дмн, общински съветник от Българска нова демокрация и председател на партията в Плевен, Общинският съвет в Плевен избра Временна комисия, която да изготви Програма „Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година”. За мотивите, екологията, възпитанието и гражданското общество, разговаряме с проф. Мутафчиев.

– Какви са мотивите Ви, проф. Мутафчиев, да инциирате разработването на Програмата „Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година”?
– Вярвам, ще се съгласите, че по отношение на чистотата, подредеността, спретнатостта и приветливостта на нашия град има какво да се желае, какво да се промени и какво да се подобри. Докато понятието „жизнен стандарт” се отнася до достъпността,
количеството и качеството на стоки и услуги както и разпределението им сред населението, то понятието „качество на живот” се отнася до степента на благополучие и лична удовлетвореност от живота, изпитвано от даден човек или група от хора. Знаем, че засега стандартът на живота ни не е висок, но чистият и приветлив вид на Плевен, ще повиши качеството на нашия живот, ще ни носи наслада и удовлетворение, ще предизвиква респект и уважение в нашите гости. В тази връзка, предлагам да се вземе решение за изготвяне на Програма „ Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година”, която след обсъждане от обществеността на Плевен, да се внесе за разглеждане и приемане от Общинския съвет.
– Как ще се изработи и реализира на практика Вашето предложение?
– Известно е, че е налице законова основа и нормативна уредба, регламентираща правата и задълженията на Община Плевен и на гражданите на общината по опазване чистотата и естетичния вид на нашия град, която се съдържа в редица документи, като: наредба № 2 „За опазване на околната среда в община Плевен”, наредба № 6 „За регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен” наредба № 14 „За търговската дейност на територията на Община Плевен”, наредба № 15 „За реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен”, наредба № 22 „За принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община-Плевен”, наредба № 23 „За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен” и др.

pleven4

– Каква е целта на Програмата „ Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година”?
– Нейната цел е да се посочат, разработят, съгласуват и предложат конкретни и необходими мерки за привеждане и поддържане в този вид, там, където е необходимо, сградите, улиците, площадите, зелените площи, паметниците на културата и туристическите обекти.
С предприетите мерки ще се насочат, обединят и конкретизират усилията на Общината, училищата, детските заведения, обществените организации и институции, медиите, семействата и цялата общественост за постигане на поставената цел на Програмата. Бих искал да спомена, че работата с ученицате и децата по осъществяване на инициативата и Програмата е изключително важно, тъй като какъв ще бъде нашия град и нашето общество след 10 и повече години зависи от тези възрастови групи!
– Как Програмата ще постигне по-широка обществена подкрепа?
– Тя ще бъде отворена и насочена към всички институции и наши съграждани, така че всеки да може да участва с предложения в изготвянето, обсъждането и впоследствие в реализацията й. Затова разчитам, разбира се, и на всички средства за масова информация на регионално ниво, на ангажираната позиция на представителите на четвъртата власт в Плевен и региона.
Ото фон Бисмарк е казал :„Войните се печелят в класната стая !” Бих я перифразирал така: „ Битката за чист и приветлив Плевен трябва да започне в семейството, да продължи в класната стая и да се води цял живот в обществената и медийна среда! „.

pleven9

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: