От 1 март плащаме данъците си! В началото на месеца пращат „честитките” за тях!

27.02.2013 14:23

ТЕЦ-Плевен

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2013 година започва от 1 март. То може да се извършва на две равни вноски – до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок до 30 април, се прави отстъпка 5%.
Данъците и таксите са изчислени съобразно ставки,приети с решения на Общински съвет Плевен от края на 2012г. Внасянето на местните данъци и такси може да се извърши на касите в Отдел „Местни данъци и такси”, намиращ на ул. „П.Р.Славейков” № 21, от 8,30 часа до 16,45 часа, без прекъсване, информират от Пресцентър на Община Плевен.
Плащането на задълженията могат да се извършват и по банков път в ТБ Инвестбанк АД Плевен по сметка: BIC IORT BGSF , IBAN BG73IORT73808438100000, код на плащане 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци и 44 23 00 – данък превозни средства.

коледа
За дължимия данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2012 година, в началото на месец март ще бъдат изпратени съобщения. Заплащането на задълженията може да се извършва в касовия салон по ЕГН и Булстат, без да се представя съобщение. Проверка на задълженията от данъци и такса битови отпадъци на граждани и фирми може да се извършва и в сайта на Община Плевен www.pleven.bg.

За невнесените задължения от минали години, се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: