22 точки в дневния ред на последната за 2013 година сесия на местния парламент

11.12.2012 18:48

Своето последно заседание за тази година местният парламент ще проведе на 14 декември /петък/ от 9 часа в сграда „Гена Димитрова”. В дневния ред са включени 22 точки, но обикновено при обсъждането му те стават поне с няколко повече.
Съветниците ще дебатират приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне на местните данъци на територията на Община Плевен, както и предложенията на кметската администрация относно участие на Община Плевен с Проект “Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен” за привличане на външни финансови средства по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и относно определяне на зони за въздействие в рамките на проект “Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен”.
На последната си сесия за тази година местните парламентаристи ще дебатират и върху план-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдовете през 2013 г.
Кметът на общината проф. Димитър Стойков ще предложи на общинския съвет да бъде удължен с още една година срока за погасяване на поетия от общината краткосрочен безлихвен дълг от 333 000 лева чрез сключени договори за заем от общинските търговски дружества, съгласно решение на местните парламентаристи, взето през декември 2008 година. Причината – едва 3% изпълнение на програмата за приватизация през 2012 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: