Интермес

131 проверки извърши през май РИОСВ – Плевен

09.06.2017 10:16

131 проверки на 122  обекта, от тях 39  са извънредния са направили през май експертите на РИОСВ – Плевен. В рамките на контрола са дадени 32  предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, информират от Пресцентъра на екоинспекцията.

За установени административни нарушения са съставени седем акта за установяване на административно наказание (АУАН). Издадени са пет наказателни постановления (НП).  Влезли в сила са осем НП. Приложена е една принудителна административна мярка.  Издадена е една заповед за отмяна на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и 3 заповеди за спиране на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.

През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 3500 лв. и чрез НАП 8366,45 лв. Общо събраните суми от наложените санкции са 12406,93 лв. Събраните през предходен период 268 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 7 сигнала и 4 жалби. За всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че три от сигналите са неоснователни, три са основателни и един е препратен по компетентност.

 

Издадени е едно становище по Екологична оценка, 9 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, едно за преценяване на необходимостта от Екологична оценка и 2решения за прекратяване на процедури. Проведен един Екологичен експертен съвет по процедура за екологична оценка.

Постановени са 20 решения и 164 преценки по реда на Наредбата за оценка на съвместимост.

През май в РИОСВ – Плевен са постъпили 122 уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: