Интермес

Стартира обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен

05.06.2017 17:09

Община Плевен обяви обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен”, с обща прогнозна стойност 3 000 000 лв. за три години. Тя е разделена на 6 обособени позиции. Първите 4 се отнасят до „Улична мрежа за снегопочистване, опесъчаване и третиране с химически средства”, разделена на четири района, описани в списък в Приложение № 1 към проектодоговора. Дейностите обхващат: осигуряване на проходимост по улици и тротоари по време на снеговалеж и цялостно почистване до настилка, след спиране на снеговалеж, снегопочистване и мероприятия срещу заледяване на входните и изходните магистрали, пешеходната зона в централната градска част и уличните платна, опесъчаване с пясъчносолни смеси на платната за движение. Снегопочистването и опесъчаването се осъществяват механизирано с необходимите техника и материали. Почистването на пешеходната зона в централната градска част се извършва ръчно и механизирано. Последните две позиции касаят „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа”, описана в Приложение № 1 към проектодоговора. Дейностите обхващат: зимно поддържане и почистване на пътните платна за движение на общинската пътна мрежа от сняг, осигуряване на проходимост по уличната мрежа по време на снеговалеж и цялостно почистване до настилка, след спиране на снеговалеж, разчистване на снежни валове върху банкетите, разчистване на снегонавявания с дебелина над 60 см, опесъчаване с пясъчносолни смеси на платната за движение. Снегопочистването и опесъчаването се осъществяват механизирано с необходимата техника и материали. Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е до 17.00 часа на 11.07.2017 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: