Интермес

До края на януари спортните клубове с ДЮШ в община Плевен подават заявление за финансово подпомагане

10.01.2017 10:39

6.04.sport

В срок до 31 януари заинтересуваните спортни клубове с Детско-юношески школи /ДЮШ/, осъществяващи спортна дейност в община Плевен, подават заявленията си за финансово подпомагане до Общината. Изискването е част от новата Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен, приета от Общинския съвет на заседанието през декември 2016 г. Новият нормативен акт вече е публикуван и на страницата на Общински съвет – Плевен в меню „Нормативна уредба“.
„След сериозна работа от страна на колегите в Постоянната комисия по “Младежки дейности, спорт и туризъм” от двата внесени проекта за тази наредба – на колегата Йордан Грижов и втория проект от кмета на Община Плевен, от двата проекта бе взето най-доброто и те бяха обединени в един нормативен акт. Той бе предложен и приет на сесията само с някои дребни добавки. Очаквам да видим ефекта от тази Наредба още през март и смятам, че с нея решаваме един дългогодишен спор между Общината и спортните клубове. Тук отново искам да подчертая, че Община Плевен не финансира спортните клубове, като изключим общинския футболен клуб, а ги подпомага. Казвам това, защото някои спортни клубове продължават да си мислят, че Общината им е длъжна да ги финансира. На добра воля ние подпомагаме тяхната дейност, и то дейността за развитие на детско-юношеските школи“, заяви във връзка с приетата нова Наредба Председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Съгласно влязлата в сила Наредба №33,
право на общинско финансово подпомагане имат спортни клубове със седалище и развиващи дейност на територията на Община Плевен. Общинският съвет на Плевен е този, който ежегодно утвърждава финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати за това като целеви разходи, предвидени в бюджета на Общината. В Наредбата изрично е записано, че със средствата, отпускани от Общината на плевенските спортни клубове, се финансират учебно – тренировъчната и спортно-състезателна дейност с ДЮШ, като за финансово подпомагане на посочените дейности могат да кандидатстват само спортни клубове по чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), отговарящи на съответните условия.
Редът, по който спортните клубове с дейност
в Община Плевен кандидатстват за финансово подпомагане,
е посочен в Глава трета /Финансово подпомагане на индивидуални спортове/ и Глава четвърта /Финансово подпомагане на колективни спортове/ в Наредбата.
Заявленията за подпомагане ще се подават ежегодно в срок до 31 януари до кмета на Общината. Към заявленията кандидатите прилагат формуляри за изчисляване на точките на клуба за предходната година по приложените към Наредбата образци и попълнени съгласно посочените съответно в Приложения 1 и 2 критерии за оценка, както и документи, изброени в чл.9 и чл.14 /удостоверение за актуално състояние; удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверение за липса на задължения към Община Плевен; копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта и т.н./
В двуседмичен срок след изтичане на срока кметът на Общината назначава 7-членна комисия с председател зам.-кмета по младежки дейности, спорт и туризъм. Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи, проверява верността на изчислените точки според критериите за оценка и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за годината. В 5-дневен срок от приключване на работата си, Комисията представя протокола на кметa за утвърждаване и на ПК “Младежки дейности, спорт и туризъм” към Общинския съвет за сведение.
Наредбата предвижда и упражняване на контрол от страна на Общината чрез ресорните й отдели върху това как спортните клубове изразходват отпуснатите им общински средства. Съгласно Наредбата, за правомерни ще се признават разходи за работни заплати /без РЗ на членовете на Управителни съвети и състезатели/, сумата не може да надвишава 20% от общия размер на финансовото подпомагане; транспорт до мястото на състезанието; осигурена храна на спортисти по време на състезание (без алкохол); съдийски такси и хонорари; наеми за спортно съоръжение, ползвано за мероприятието; спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия; материални награди (купи, медали, плакети, грамоти); нощувки във връзка със състезанието и лагери; задължителни медицински прегледи и разходи за консумативи.
Няма да се признават за разход фактури за телекомуникационни услуги, офис техника и офис оборудване. Спортните клубове, които използват общинските финансови средства не по предназначение, ще ги възстановяват в пълен размер, ведно със законовата лихва от датата на получаването им.
Отчитането на разходваните средства за текущата година става до 31 януари на следващата. Клубовете, неотчели средствата в срок, ще се лишават от общинско подпомагане за следващата календарна година. Клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и декларации с невярно съдържание, неотчели финансови средства или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи, както и клубове нарушили договорите за ползване на общинска спортна база, ще се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 години.
Новата Наредба №33 не касае ОФК „Спартак – Плевен” и Сдружение „Баскетболен клуб „Спартак-ПЛ”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: