Интермес

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Кооперация Слънце“

15.08.2016 12:38

ogl

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици находяща се в ПИ №34093.100.3,в землището на с.Йоглав, Община Ловеч“ съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Приета с ПМС № 59/2003 г. обн. ДВ, бр. 25/2003 г. изд. и доп. бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г., и бр. 94/2012 г.) информацията е налична в Община Ловеч и в офиса на „Кооперация Слънце“ в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ 26, ет.6, офис 14.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: