Интермес

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „МЛ КОНСУЛТ 2009“ ЕООД гр. Плевен

20.04.2016 15:42

5.08.iskar6_

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства, от находище „ПЛАДНИЩЕТО“, разположено в землището на гр.Искър, община Искър, област Плевен“ съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Приета с ПМС № 59/2003 г. обн. ДВ, бр. 25/2003 г. изд. и доп. бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г., и бр. 94/2012 г.) е налична в Община Искър и в офиса на „МЛ КОНСУЛТ 2009“ ЕООД в гр. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф“ 11.
„МЛ КОНСУЛТ 2009“ ЕООД ГР. Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: